Regulamin wypożyczalni GBP w Miedźnej

§ 1. Prawo korzystania.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie należy:
    a)   okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania,
    b)   wypełnić i podpisać kartę zobowiązań.

4. Za czytelnika do 15-tu lat zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
6. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.
9. Czytelnik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostanie obsłużony.

§ 2. Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w przypadku, kiedy czytelnik nie jest mieszkańcem powiatu pszczyńskiego.
2. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
3. Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
4. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym fakcie Bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem jej wycofania.
5. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nieodebrana kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki i stanowi jej dochód własny.

§ 3. Wypożyczanie.

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach ma prawo zwiększyć ilość wypożyczanych książek.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek do 2 tygodni, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana książka.
6. Czytelnik może rezerwować książki, których wypożyczenie jest chwilowo niemożliwe.
7. Na prośbę czytelnika Biblioteka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza książki z innych bibliotek.
8. Koszty związane ze sprowadzeniem książki z innych bibliotek pokrywa zamawiający czytelnik.
9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela wszelkich informacji związanych z działalnością wypożyczalni i gromadzonymi zbiorami.
10. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
12. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
2. Czytelnik powinien zwrócić wagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
3. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe w skutek zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, a  za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni lub uprawniony pracownik w oparciu o aktualną cenę książki i stopień jej zniszczenia.
5. W przypadku zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia równowartości ceny rynkowej książki.
6. W przypadku zgubienia jednego tomu z dzieła wielotomowego odszkodowanie równa się aktualnej cenie rynkowej całego dzieła.
7. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia otrzymuje pokwitowanie.
8. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni lub uprawnionego pracownika, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej książki inny egzemplarz, niemniejszej wartości, przydatny Bibliotece.

§ 5. Przetrzymywanie książek.

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty upomnienia.
3. Wysokość opłat regulaminowych określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6. Skargi i wnioski.

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
2. Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej.
3. Czytelnik ma prawo odwoływania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej.
4. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2010r.

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W GRZAWIE

 

 

§1. Kaucje

1.      Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu pszczyńskiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczona książkę i audiobook w wysokości 30,00 zł

2.      Wysokość kaucji za 1 książkę może być większa, o ile wartość rynkowa książki przekracza wyżej wymienioną wartość zryczałtowaną.

3.      O wysokości kaucji decyduje dyrektor lub uprawniony pracownik  Biblioteki .

§2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1.      Wysokość odszkodowania za zagubioną lub uszkodzoną książkę ustala dyrektor Biblioteki lub uprawniony pracownik w zależności od wartości i roku wydania zagubionej lub zniszczonej książki:

a)      Książki wydane do roku 1999:

·         Beletrystyka: od 5,00 zł do 40,00 zł

·         Książki popularno-naukowe: od 10,00 zł do 50,00 zł

b)      Książki wydane po roku 2000:

·         Aktualna wartość rynkowa

1.      Zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego: aktualna cena rynkowa całego dzieła

 §3.  Poszanowanie i zabezpieczenie audiobooków.

1.      Wysokość odszkodowania za zagubiony lub zniszczony audiobook stanowi jego aktualna wartość rynkowa.

§4. Przetrzymywanie książek.

1.      Za przetrzymywanie książek i audiobooków ponad termin określony w Regulaminie Wypożyczalni Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł od woluminu lub tytułu (audiobook)za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.

2.      Opłaty są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.

3.      Koszty upomnień wynoszą:

·         Pisemne (list zwykły) –  5,00 zł

·         Pisemne  (list polecony) – 7,00 zł

·         Telefoniczne (każde) – 2,00 zł

4.      Upomnienia wysyłane drogą e-mailową są bezpłatne.

§5. Pozostałe usługi

1.      Wydruk ksero czarno-białe tylko materiałów będących własnością biblioteki :

·         Teksty i obraz A4 jednostronnie : 0,40 zł

·         Tekst i obraz A4 dwustronnie:      0,50 zł

·         Tekst o obraz A3 jednostronnie:   0,60 zł

·         Tekst i obraz A3 dwustronnie:      0,70 zł

2.      Wydruk komputerowy materiałów będących własnością biblioteki:

·         1 strona tekst czarno-biały: 0,50 zł

·         1 strona tekst kolor: 0,80 zł

·          Obraz : 3,00 zł

·         Skanowanie :0,30 zł

 

 

3.      Koszty związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi pokrywa użytkownik według aktualnie obowiązujących taryf opłat pocztowych i bibliotecznych. Użytkownik przed zamówieniem materiałów bibliotecznych jest informowany o przewidywanej wysokości opłat.

§6. Postanowienia końcowe

1.      Cennik obowiązuje w placówkach świadczących poszczególne usługi

2.       Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.05.2019 r.